Leica_spotting_scope

Leica APO-Televid 65 w/25-50x